And when Hadad was dead Samlah of Masrekah reigned in his stead

מז וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה

וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה

וַיָּמָת הֲדָד וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָֽה׃

וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה׃


BibleBrowser.com