Saying Unto thee will I give the land of Canaan the lot of your inheritance

יח לאמר לך אתן ארץ כנען--  {ס}  חבל נחלתכם  {ר}

לאמר לך אתן ארץ־כנען חבל נחלתכם

לֵאמֹר לְךָ אֶתֵּן אֶֽרֶץ־כְּנָעַן חֶבֶל נַחֲלַתְכֶֽם׃

לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם׃


BibleBrowser.com