ει δε τις δοκει ειδεναι τι ουδεπω ουδεν εγνωκεν καθως δει γνωναι

And if any man think that he knoweth any thing he knoweth nothing yet as he ought to know

ει δε τις δοκει ειδεναι τι ουδεπω ουδεν εγνωκεν καθως δει γνωναι

ει δε τις δοκει ειδεναι τι ουδεπω ουδεν εγνωκεν καθως δει γνωναι

ει τις δοκει εγνωκεναι τι ουπω εγνω καθως δει γνωναι

ει τις δοκει εγνωκεναι τι ουπω εγνω καθως δει γνωναι


BibleBrowser.com