And her adversary also provoked her sore for to make her fret because the LORD had shut up her womb

ו וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה  כי סגר יהוה בעד רחמה

וכעסתה צרתה גם־כעס בעבור הרעמה כי־סגר יהוה בעד רחמה

וְכִֽעֲסַתָּה צָֽרָתָהּ גַּם־כַּעַס בַּעֲבוּר הַרְּעִמָהּ כִּֽי־סָגַר יְהוָה בְּעַד רַחְמָֽהּ׃

וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה׃


BibleBrowser.com