οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε

Who have received the law by the disposition of angels and have not kept it

οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε

οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε

οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε

οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε


BibleBrowser.com