558. apeleutheros (ap-el-yoo'-ther-os)

from apo and eleutheros; one freed away, i.e. a freedman

freeman.

see GREEK apo

see GREEK eleutheros


StrongsNumbers.com