4892. mashcheth (mash-khayth')

for mashchiyth; destruction

destroying.

see HEBREW mashchiyth


StrongsNumbers.com