8049. Shamhuwth (sham-hooth')

for Shammah; desolation; Shamhuth, an Israelite

Shamhuth.

see HEBREW Shammah


StrongsNumbers.com