8076. shamem (shaw-mame')

from shamem; ruined

desolate.

see HEBREW shamem


StrongsNumbers.com