8124. Shimshay (shim-shah'-ee)

(Aramaic) from shemesh; sunny; Shimshai, a Samaritan

Shimshai.

see HEBREW shemesh


StrongsNumbers.com