So all the cities for the children of Merari by their families which were remaining of the families of the Levites were by their lot twelve +__ cities

מ תהיינה הערים האלה--עיר עיר ומגרשיה סביבתיה  כן לכל הערים האלה  {ס}

כל־הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה

כָּל־הֶעָרִים לִבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹתָם הַנֹּותָרִים מִמִּשְׁפְּחֹות הַלְוִיִּם וַיְהִי גֹּורָלָם עָרִים שְׁתֵּים עֶשְׂרֵֽה׃

כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃


BibleBrowser.com