απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας εννατης

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας ενατης


BibleBrowser.com