Of the children of Joseph of Ephraim Elishama the son of Ammihud of Manasseh Gamaliel the son of Pedahzur

י לבני יוסף--לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור

לבני יוסף לאפרים אלישמע בן־עמיהוד למנשה גמליאל בן־פדהצור

לִבְנֵי יֹוסֵף לְאֶפְרַיִם אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד לִמְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצֽוּר׃

לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור׃


BibleBrowser.com