το δε επιμενειν εν τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υμας

Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you

το δε επιμενειν εν τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υμας

το δε επιμενειν εν τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υμας

το δε επιμενειν τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υμας

το δε επιμενειν {VAR2: [εν] } τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υμας


BibleBrowser.com