και υπομονην εχεις και εβαστασας δια το ονομα μου και ουκ εκοπιασας

And hast borne and hast patience and for my name's sake +__ hast laboured and hast not fainted

και υπομονην εχεις και εβαστασας δια το ονομα μου και ουκ εκοπιασας

και εβαστασας και υπομονην εχεις και δια το ονομα μου κεκοπιακας και ου κεκμηκας

και υπομονην εχεις και εβαστασας δια το ονομα μου και ου κεκοπιακες

και υπομονην εχεις και εβαστασας δια το ονομα μου και ου κεκοπιακες


BibleBrowser.com