And Amminadab begat Nahshon and Nahshon begat Salmon

כ ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמה

ועמינדב הוליד את־נחשון ונחשון הוליד את־שלמה

וְעַמִּֽינָדָב הֹולִיד אֶת־נַחְשֹׁון וְנַחְשֹׁון הֹולִיד אֶת־שַׂלְמָֽה׃

ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמה׃


BibleBrowser.com