And for Aaron's sons thou shalt make coats and thou shalt make for them girdles and bonnets shalt thou make for them for glory and for beauty

מ ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת

ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת

וְלִבְנֵי אַהֲרֹן תַּעֲשֶׂה כֻתֳּנֹת וְעָשִׂיתָ לָהֶם אַבְנֵטִים וּמִגְבָּעֹות תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְכָבֹוד וּלְתִפְאָֽרֶת׃

ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת׃


BibleBrowser.com