8051. Shammuwa' (sham-moo'-ah)

from shamem; renowned; Shammua, the name of four Israelites

Shammua, Shammuah.

see HEBREW shamem


StrongsNumbers.com