They are all grievous revolters walking with slanders they are brass and iron they are all corrupters

כח כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה

כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה

כֻּלָּם סָרֵי סֹֽורְרִים הֹלְכֵי רָכִיל נְחֹשֶׁת וּבַרְזֶל כֻּלָּם מַשְׁחִיתִים הֵֽמָּה׃

כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה׃


BibleBrowser.com