The garment also that the plague of leprosy is in whether it be a woollen garment or a linen garment

מז והבגד כי יהיה בו נגע צרעת  בבגד צמר או בבגד פשתים

והבגד כי־יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים

וְהַבֶּגֶד כִּֽי־יִהְיֶה בֹו נֶגַע צָרָעַת בְּבֶגֶד צֶמֶר אֹו בְּבֶגֶד פִּשְׁתִּֽים׃

והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים׃


BibleBrowser.com