Of Melicu Jonathan of Shebaniah Joseph

יד למלוכי (למליכו) יונתן לשבניה יוסף

[למלוכי כ] (למליכו ק) יונתן לשבניה יוסף

[לִמְלוּכִי כ] (לִמְלִיכוּ ק) יֹֽונָתָן לִשְׁבַנְיָה יֹוסֵֽף׃

למלוכי יונתן לשבניה יוסף׃


BibleBrowser.com