ασπασασθε μαριαμ ητις πολλα εκοπιασεν εις ημας

Greet Mary who bestowed much labour on us

ασπασασθε μαριαμ ητις πολλα εκοπιασεν εις ημας

ασπασασθε μαριαμ ητις πολλα εκοπιασεν εις ημας

ασπασασθε μαριαμ ητις πολλα εκοπιασεν εις υμας

ασπασασθε μαριαν ητις πολλα εκοπιασεν εις υμας


Online Parallel Bible