8043. Shim'am (shim-awm')

for Shim'ah (compare 'Abiyam); Shimam, an Israelite

Shimeam.

see HEBREW Shim'ah

see HEBREW 'Abiyam


StrongsNumbers.com