8044. Shamgar (sham-gar')

of uncertain derivation; Shamgar, an Israelite judge

Shamgar.


StrongsNumbers.com